BSc: Mathematics, University of Shiraz, Iran.
MSc: Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
PhD: Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran